Kodukord

Reimani Puhkekeskuse sisekorraeeskiri

Üldsätted

Reimani Puhkekeskus asub Vanaveski külas, Kõpu vald, Viljandimaa.

Reimani Puhkekeskuse operaator on Lääne Vara OÜ.

Käesolevad Sisekorraeeskirjad (edaspidi Eeskirjad) kehtivad tervel Reimani Puhkekeskuse territooriumil kaasaarvatud kõik territooriumil asuvad ehitised (edaspidi Territoorium).

Reimani Puhkekeskuse  esindajaks (edaspidi Esindaja) käesoleva Eeskirja mõistes on:  Lääne Vara OÜ  juhataja või töötaja.

1. Sissepääsu õigused

1.1. Reimani Puhkekeskusesse pääseb vaid selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud teed mööda, mida tuleb kasutada nii puhkekeskusesse saabumiseks kui sealt lahkumiseks. Autoga murul sõitmine on rangelt keelatud.

1.2. Sissepääsuks  Reimani  Puhkekeskusesse tuleb Külastajal sõlmida Puhkekeskuse Esindajaga rendileping ja tasuda rendi tasu vastavalt Reimani Puhkekeskuse juhataja poolt kinnitatud hinnakirjale.

2. Reimani Puhkekeskuses ja Territooriumil on KEELATUD:

2.1. kanda külm- ja tulirelvi jt. teistele ja endale ohtlikke esemeid ja pürotehnilisi vahendeid;

2.2. tuua kaasa või tarvitada Puhkekeskuses või selle Territooriumil narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;

2.3. igasugune teiste  Reimani  Puhkekeskuse Külastajate ja Territooriumil viibijate häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus;

2.4. suitsetamine, v.a selleks spetsiaalselt ette nähtud kohtades;

2.5. suitsukonide ja muu prahi mahaloopimine;

2.6. ruumide, mööbli, sisustuse, nõude jm inventari rikkumine ja  lõhkumine;

2.7. ihuvajaduste rahuldamine (sh oksendamine) selleks mitteettenähtud kohas;

2.8. toidu- ja jookide viimine ning tarbimine puhkemajade  2. korrusel;

2.9. ruumides välisjalatsitega käimine;

2.10. alkoholijoobes ujumine ning kümblustünni ja basseini kasutamine;

2.11. omavoliliselt teha lõkkeid, grillida, põletada küünlaid nii õues kui ruumides;

2.12. kalapüüdmistarvikute omavoliline kasutamine ning püütud kalade tagasilaskmine vette (tagasi lastud kala on reeglina vigastatud ja võib surra);

3.Reimani Puhkekeskuses ja Territooriumil PEAB:

3.1. iga Külastaja (s.h Ürituse korraldaja, töötaja jne)järgima Eesti Vabariigi seadusandlust ja politsei, turvatöötaja ning Esindaja seaduslikke korraldusi;

3.2 iga Külastaja (s.h Ürituse korraldaja, töötaja jne)hoidma puhtust ja korda;

4. Ürituste katkemine, edasilükkamine, ärajäämine

4.1. Reimani Puhkekeskusel või Territooriumil toimunud või toimuma pidanud Ürituse katkemisel, edasilükkumisel või ärajäämisel tuleb pöörduda pretensioonidega Ürituse korraldaja poole.

5. Reimani Puhkekeskuse õigused

5.1. Reimani Puhkekeskusel / Lääne Vara OÜ-l / on õigus Külastajalt nõuda tagatisraha maksmist.

5.2. Kui Külastaja ei ole tagatisraha maksnud aga on tekitanud Puhkekeskusele kahju, on Esindajal  Külastajalt õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

5.3. Käesolevate Eeskirjade rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega, Reimani Puhkekeskusest ja Territooriumilt ära saatmisega ja/või turvatöötajale ja/või politseile üleandmisega.

5.4. Esindajal on õigus Eeskirju rikkunud isikut edaspidi Reimani Puhkekeskusesse ja Territooriumile mitte lubada.

5.5. Turvatöötajal  ja /või Esindajal on õigus p.2.1. ja p.2.2. toodud rikkumiste puhul Külastajat Puhkekeskusesse mitte lubada.

5.6. Turvatöötajal  ja/või Esindajal on õigus p.2.3. toodud rikkumiste puhul Külastajat korrale kutsuda või Puhkekeskusest ning selle Territooriumilt välja saata.

5.7. Kaminate ja saunade kütmise õigus on ainult Puhkekeskuse personalil.

5.8. Käesolevate Eeskirjade rikkumisel on puhkekeskusel õigus rikkujat suuliselt hoiatada, kohustada rikkujat Puhkekeskusest või Territooriumilt lahkuma või üle anda turvatöötajale ja/või politseile.

5.9. Esindajal on õigus Eeskirju rikkunud Külastajat edaspidi Reimani Puhkekeskusesse ja Territooriumile mitte lubada.

5.10. Puhkekeskuse turvalisuse tagamiseks on Puhkekeskusel õigus valida Külastajaid.

6. Külastaja õigused

6.1. Kasutada Puhkemaja ruume, mööblit, nõusid ja muud inventari vastavalt kasutusotstarbele.

6.2. Puhkekeskuse Esindajaga kokkuleppe korral võib Külastaja viibida Puhkekeskuse ruumides ja territooriumil koos oma lemmikloomaga.

7. Külastaja kohustused

7.1. Reimani Puhkekeskuse ruumide, mööbli, muu sisustuse lõhkumise või rikkumise korral kohustub Rendilepingu sõlmija kui Külastaja(-te)esindaja hüvitama  Lääne Vara OÜ-le tekitatud kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel.

7.2. Tarbima toitu ja jooke Puhkekeskuse puhkemajades ainult esimesel korrusel.

7.3. Kasutades Puhkekeskuse toidunõusid – pesema need peale kasutamist.

8. Tagatisraha ja selle tagastamine

8.1. Tagatisraha tagastatakse Rendiperioodi lõppedes juhul, kui Reimani Puhkekeskuse kasutamisel on peetud kinni sisekorraeeskirjadest ning võimaliku p.7.1. toodud kahju korral on  Lääne Vara OÜ-le tekitatud kahju hüvitatud.

9. Lõppsätted

9.1. Rendilepingu sõlmimisega aktsepteerib Külastaja käesolevat Puhkekeskuse sisekorraeeskirja ja kohustub sellest kinni pidama.

9.2. Külastaja on kohustatud tulekahju, pommiähvarduse, vms ohu korral järgima Esindajate ja turvatöötajate korraldusi, evakuatsioonimärgistusi ja lahkuma Reimani Puhkekeskusest ja vajadusel Territooriumilt paanikat tekitamata. Ülaltoodud juhtudel  teavitama sellest koheselt, kas päästeametit (112), politseid (110) või Lääne Vara OÜ  Esindajat  (tel ……………………………..).

9.3. Toitlustamine, majutus, saunad ja muud  aktiivsed tegevused toimuvad ainult ettetellimise korras.